ފަހުގެ ހަބަރު

Visit Events
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުން ނަގާ އަގު ފާސްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ޢުސޫލުތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރުމަށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއްޖެ

15-08-2013

މޯލްޑިވިސް އެނާރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން މިހާރު އެކުލަވާލަމުންދާ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުން ނަގާ އަގު ފާސްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުސޫލުތައް ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރުމަށް 13 އޯގަސްޓް 2013 ... more

އިންޖީނުގެތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން ފަށައިފި

02-05-2013

ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތްދިނުމަށް ރަށްރަށުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކަރަންޓު އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމުތަށް މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ (އެމް.އީ.އޭ.) ގެ ގަވާއިދާއި މިންގަނޑުތަކަށް ފެއްތުމުގެ މަގުސަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ... more

Maldives Participates in the Subregional Consultation Meeting on Energy Access and Energy Security

19-11-2012

Maldives participates in the subregional consultation meeting on “Energy Access and Energy Security: Prospects and Challenges for Regional Cooperation” held ... more

ޑައުންލޯޑްސް

Visit ޑައުންލޯޑްސް

ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް


  • ނޮވެންބަރ 25th, 2011

ޑައުންލޯޑްސް


  • ނޮވެންބަރ 25th, 2011

އިއުލާން


  • ނޮވެންބަރ 25th, 2011

މޯލްޑިވްސް އެނާރޖީ އޮތޯރިޓީ

About MEA

The Maldives Energy Authority (MEA) is an independent regulatory body affiliated to the Ministry of Housing and Environment and operates under guidance of a Governing Board appointed by the President.

© 2013 Maldives Energy Authority