ފަހުގެ ހަބަރު

Visit Events
އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު އިފްތިތާޙުކުރެވިއްޖެ

30-12-2015

ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭން ބޭރުން އެތެރެކުރާ އަގުބޮޑު، ތިމާވެއްޓާ ބީރައްޓެހި ވަސީލަތްތަކަށް ބަރޯސާވާންޖެހޭ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި، ގައުމީ ފެންވަރުގައި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ޙިއްސާ ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި، ... more

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުން ނަގާ އަގު ފާސްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ޢުސޫލުތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރުމަށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއްޖެ

15-08-2013

މޯލްޑިވިސް އެނާރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން މިހާރު އެކުލަވާލަމުންދާ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުން ނަގާ އަގު ފާސްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުސޫލުތައް ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރުމަށް 13 އޯގަސްޓް 2013 ... more

ޑައުންލޯޑްސް

Visit ޑައުންލޯޑްސް

ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް


  • ނޮވެންބަރ 25th, 2011

ޑައުންލޯޑްސް


  • ނޮވެންބަރ 25th, 2011

އިއުލާން


  • ނޮވެންބަރ 25th, 2011

މޯލްޑިވްސް އެނާރޖީ އޮތޯރިޓީ

About MEA

The Maldives Energy Authority (MEA) is an independent regulatory body affiliated to the Ministry of Housing and Environment and operates under guidance of a Governing Board appointed by the President.

© 2013 Maldives Energy Authority